ما را در گوگل محبوب کنید
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼReviewed by Lshp221 lshp221 on Jan 1Rating: 1.5

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﻨﺪ, ﮐﻼﻡ ﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
– ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ… ﻓﻦ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﻭ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺳﺨﻦ ﻭ ﻏﺮﺽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺁﻥ, ﻏﺮﺽ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ, ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ…
– ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﻓﻦ ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ, ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻓﺼﯿﺢ ﻭ ﺑﻠﯿﻎ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺯﺩ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺭﺍﻏﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
– ﮔﻮﯾﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻨﺠﺶ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﻭ ﻓﻦ ﺗﮑﻠﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺳﺎﺯﺩ, ﺳﺨﻨﻮﺭ, ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ, ﺧﻄﯿﺐ, ﻧﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﻧﻄﻖ ﻭ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ…
– ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻭ ﺁﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻥ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻥ.
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ, ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻋﺎﺩﯼ ﻭ ﻣﺤﺎﻭﺭﻩ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ, ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﻧﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﯾﺎ ﺿﻌﻒ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ ﺩﻭ ﺍﺻﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ: ﯾﮑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ:
– ﻓﻦ ﺳﺨﻨﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪﯼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ, ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺴﺘﻤﻌﺎﻥ (ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎﻥ) ﺧﻮﺩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﺮﺳﺪ.

منبع : متین کالا مارکتینگ


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev