ما را در گوگل محبوب کنید
نارضایتی

هشدارهای نارضایتی مشتریان

هشدارهای نارضایتی مشتریانReviewed by مدیر سایت on Nov 12Rating: 1.5

ھشدارھای نارضایتی مشتریان و نحوه اعلام نارضایتی مشتری موضوع این مقاله است. قصد داریم ۴روش اعلام نارضایتی مشتری ھا را در این مطلب کوتاه تشریح کنیم.از آنجا که به دست آوردن مشتریان و مخاطبان دائمی نیاز به صرف ھزینه ھای فراوانی دارد به ھمین دلیل ھمواره باید نسبت به نشانه ھایی که به ما این ھشدار را می دھند که در حال از دست دادن مشتریان ھستیم گوش به زنگ باشیم تا اصلاحات لازم را بتوانیم به موقع انجام دھیم. نارضایتی مشتریان و از دست دادن آنھا ھمیشه با نشانه ھایی ھمراه است که باید آنھا را بشناسیم و آگاه باشیم تا تصمیم درست را در زمان مناسب اتخاذ کنیم. با دیدن علائم ھشدار دھنده نباید ناراحت شده و یا واکنش سریعی داشته باشید بلکه باید این نشانه ھا و آگاھی نسبت به آنھا را مغتنم شده و ازآنھا استفاده کنید. در این مقاله ، چند نشانه اصلی که می توانند ما را در شناسایی نارضایتی مشتریان کمک کننده ارائه می شود.
یک:معمولترین روش نارضایتی مشتری ھا اعلام نارضایتی مشتریان

گاھی ممکن است یکی از مشتریان شما با شرکت تماس گرفته و نارضایتی خود را از محصول ، خدمات یا خدمات پس از فروش اعلام نماید. در این شرایط بھتر است ھر نوع نارضایتی و یا انتقادی را با سعه صدر پاسخ داده و نسبت به آن حساس باشید و مھم قلمداد کنید ، زیرا رفع مشکلات و نارضایتی ھا ھر چندکوچک و ناچیز موجب اصلاح مشکلات و نواقص در ابتدای یک مشکل بزرگتر می شود و می تواند در روند باقی مسائل و امور کارگشا باشد.
دو:بی تفاوتی و سکوت مشتری ھا برای اعلام نارضایتی

ممکن است برخی از مشتریان شما به دلیل تماسھای مکرری که داشته و جواب قانع کننده ای دریافت نکرده باشند ، اکنون به یک حالت بی تفاوتی و سکوت رو کرده اند و با این تصور که نیازھا و انتقادات و نظرات آنھا برایتان مھم نیست و یا خدمات و کالاھای شما اصلاح نخواھند شد به رقیبانتان گرایش پیدا کرده و از جامعه مشتریان شما خارج شده باشند. به ھمین دلیل یکی از علائم خطرناک و بسیار جدی بی تفاوتی و سکوت مشتریان است که نشان دھنده یک نوع اعتراض و بی اھمیتی آنھا نسبت به شرکت شما ومسائل مربوط به آن است که در نتیجه واکنشھای شرکت شما ایجاد شده است. پس ، سعی کنید با راھھای ارتباطی که برای مشریان ایجاد می کنید مانند شماره تماس جھت انتقادات و پیشنھادات ، کانالھای مجازی جھت ارتباط با مشتریان ، طراحی سایت ھا جھت اعلام نظر مشتریان ھمواره با آنھا در ارتباط باشید و از نظرات و انتقادات آنھا استقبال کنید تا ھم نسبت به ذھنیت مشتریان آگاه شوید و ھم در صورتی که انتقادی و یا نارضایتی ھست در ھمان ابتدا متوجه شده و آن را اصلاح نمایید.

سه: لغو عضویت از کانالھای ارتباطی با شما

از جمله نشانه ھا و علائمی که نشان می دھد مشتریان از عملکرد شما راضی نیستند و یا تمایلی به ادامه ارتباط با شما ندارند این است که عضویت خود از کانالھا و شبکه ھای ارتباط با شما را لغو می کنند. پس ھر چه تعداد افرادی که اقدام به این کار کر ده اند بیشتر باشد شما باید نگران وضعیت شرکت و یا فعالیت خود باشید و این نشانه ھا را مبنی بر نارضایتی مشتریان قلمداد کنید و در صدد شناسایی منابع مشکل برآیید. در صورتی که مشتریانی دارید که ارتباط خود با شما را قطع کرده اند ولی باز ھم این وظیفه شماست که ارتباط خود با آنھا را حفظ کنید زیرا برای به دست آوردن این مشتریان ھزینه و مخارج زیادی را متقبل شده اید و ھزینه از دست دادن مشتریان به مراتب بیشتر و چند برابر به دست آوردن این مشتریان است.

چهار: قیاس با دیگر فروشندگان

هر از گاھی این جمله را احتمال دارد از مشتریانتان شنیده باشید که ادعا می کنند که فروشنده دیگری یا شرکت دیگری نسبت به مشتریان خود خدماتی را ارائه می دھد که شما این کار را نمی کنید. در صورتی که چنین اظھاراتی از جانب مشتریان خود شنیدید باید با توجه و دقت به خواسته ھای آنھا گوش دھید و تا جایی که امکان دارد به نیاز و خواسته آنھا پاسخ دھید. در غیر این صورت مشتریانی که شرکت یا فروشنده دیگری را با شما قیاس می کنند به زودی جزو مشتریان ھمان شرکت خواھند شد و شما مشتریان خود را به راحتی از دست خواھید داد.


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل