ما را در گوگل محبوب کنید
نقش بازاریابی

نقش بازاریابی در پذیرش محصول

نقش بازاریابی در پذیرش محصولReviewed by مدیر سایت on Oct 6Rating: 2.0

بازاریابی نقشھای متعددی در سازمان دارد. ایجاد آگاھی، حفظ و نگھداری از اعتبار و ارزش برند،
توجه به مشتریان و نیازھای آنھا برخی از نقشھای حیاتی است که پس از شکل گرفتن سازمان و آماده
شدن آن ارزش و اھمیت پیدا میکند. اما مھمترین نقش بازاریابی زمانی است که در پی ایجاد یک برند
برای شرکت یا به موفقیت رساندن پذیرش محصول جدید باشد.برخی از کسب وکارھای کوچک تصور میکنند که با تثبیت شدن محصول آنھا در بازار، نیاز به آغازفعالیتھای بازاریابی برای پذیرش محصول در بازار دارند. نقش فعالیتھای بازاریابی در پذیرش محصول جدید تنھا زمانی است که قصد معرفی محصول به نوآوران در بازار را داشته باشیم که درواقع احتمال انتخاب محصول توسط آنھا در بازار وجود دارد.اجازه دھید نگاھی داشته باشیم به روند پذیرش محصول :ھمچنان که مشخص است، پذیرش محصول عموماً توسط نوآوران انجام میپذیرد. البته ممکن است این پذیرش توسط پذیرندگان اولیه(مرحله بعدی)اتفاق بیفتد. ھر دودسته از این مشتریان گروهھایی ھستند که یک شرکت نیاز به ھدف قرار دادن آنھا در طی مرحله معرفی محصول توسط فعالیتھای بازاریابی خودش دارد. ھمچنین قابل ذکر است که  در ھر مرحله از دوره عمر محصول استراتژیھای خاصی برای بازاریابی محصول وجود دارد.ھمچنان که اطلاع دارید در ابتدا، یعنی در مرحله تولید ایده و توسعه ایده یا مفھوم بازار ھدف عمدتاًشامل نوآوران و پذیرندگان اولیه است. مثالی برای این نمونه نسخه ھای بتا نرم افزارھای مختلف است که به بازار مصرف عرضه می شوند. در این مرحله تنھا تعداد اندکی از محصولات مطمئن و آزموده شدبرای
آزمون شدن بازار در سطح بازار پخش میشوند.این نسخه بتا به احتمال زیاد توسط پذیرندگان اولیه مورد پذیرش قرار میگیرند که عموماً ھم از ھیجان بسیاربالایی برای عرضه شدن محصول در بازاربرخوردار ھستند. زمانی که خبر توزیع محصول منتشرمیشود، این اکثریت اولیه و ثانویه ھستند که محصول را تھیه کرده و مورداستفاده قرار میدھند.ھمچنان که میتوانید ببینید، نقش بازاریابی در این مرحله به منظورتقویت پذیرش محصول چندین برابرمیشوند.به عبارتی باید از چندین کانال مختلف بازاریابی به منظور اعلام زمان معرفی محصول به بازار استفاده کند که ھم شامل رسانه ھای قدیمیتر (رادیو، تلویزیون و …)  میشود و ھم رسانه ھای جدیدتر و امروزی.باید به شناسایی آن بخشی از بازار کمک کند که احتمال پذیرش کالا یا محصول در آن بیشتر است.باید از طریق روشھای مناسب به بخش موردنظر از بازار دسترسی پیدا کند.باید راهھایی را پیدا کند تا از طریق آنھا دسترسی مشتری به محصول و پذیرش آن یا خرید آن برای مشتری به مراتب آسان و آسانتر شود.ھمچنین خدمات مشتری ھم جنبھای از کار است که خصوصاً در روزھای اول باید توجه خاصی به آن شود تا فرایند پذیرش محصول توسط مخاطبین به مراتب ساده تر شود.


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل