ما را در گوگل محبوب کنید
سیستماتیک

فرایند سیستماتیک بازاریابی و فروش

فرایند سیستماتیک بازاریابی و فروشReviewed by Mohammad Yasini on Nov 9Rating: 1.5

فرایند سیستماتیک : از یک روش مشخص و سیستماتیک در بخش بازاریابی و فروش استفاده کنید تابتوانید اھدافتان را محقق کنید و برنامه ریزی را در واحد فروش پیاده سازی نمایید. استفاده از یک فرآیند سیستماتیک در بازاریابی ، می تواند مانع دخالت پیش فرض ھا و بروز بسیاری از اشتباھات دربرنامه ریزی ھا گردد.با به کارگیری از یک روش فرایند سیستماتیک ، مطمئن خواھید بود که کلیه گزینه ھا با دقت و به صورت بی طرفانه مورد توجه قرار گرفته اند و در نتیجه پیش فرض ھا و برداشت ھای شخصی حذف می گردند.فرایند بازاریابی با گردآوری اطلاعات بازاریابی پیرامون p۴و شناسایی چارچوب ھای تصمیم گیری شروع می شود. با اجرای صحیح این دو مرحله، گزینه ھای پیش روی شما افزایش خواھد یافت.دو مرحله بعدی، در خصوص »ھمگرا نمودن گزینه ھا و دستیابی به نتیجه نھایی« و ھمچنین » یادگیری بازاریابی از تجربه ھر فعالیت بازاریابی با ھدف بھبود تصمیم ھای آتی« می باشد.در بازاریابی و فروش سیستماتیک ، قبل از ھر چیز، باید مشخص شود که تصمیم گیری درمورد چیست.سپس باید دقیقا مشخص کنیم کھ در پی دستیابی به چه اھدافی در بازاریابی و فروش ھستیم.تحقیق پیرامون گزینه ھای مختلف و تصمیم گیری در مورد میزان خطری که مدیران بازاریابی شرکت حاضر به تحمل آن ھستند و سپس ارزیابی نتیجه ھای آتی تصمیم گیری ھای امروز، می توانند موجب بھبود فرآیند تصمیم گیری شوند. در نظر داشته باشید که ھمه تصمیم ھا منطقی و سیستماتیک نیستند.ھمواره به منطقی بودن تصمیمات و برنامه ھا توجه داشته باشیم. بسیاری از اوقات، ما در مورد اینکه »تاچه حد منطقی تصمیم گرفته ایم« سخن می گوییم در حالی که صرفا در حال ارائه توجیھی منطقی ھستیم تا نتیجه مورد نظر خود را تبیین کنیم. ھمه تصمیمات بر اساس تحقیقات بازاریابی و توانمندی ھای شرکت محقق می گردد.فرایند سیستماتیک ، سیستماتیک کردن فرآیندھا مانند چراغی پرنور، مسیر مبھم و مه آلود تصمیم گیری را برایتان روشن می نماید. استفاده از فرآیند سیستماتیک در تصمیم گیری تبیین تصمیم را برای دیگرانی که با شما کار می کنند و اجرای تصمیم تان را به عھده خواھند داشت، تسھیل می نماید. در واقع مدیران با این کار توقع توزیع کنندگان و ھمکاران را از شرکت تعریف می نماید. و در نتیجه در این حالت ھر کسی انتظارات دیگران را از خود می داند.برای فرماندھی که گروھی کوچک را راھی میدان نبرد می نماید یا برای مدیری که محصولی جدید را روانه بازار می کند، ھمیشه تعھد، علاقه و درک کامل زیردستان از موضوع، شرط اصلی برای موفقیت است. ضمن اینکه استفاده از فرآیند سیستماتیک، موجب جلوگیری از تصمیم گیری ھای شتاب زده و تقلیل سرعت تصمیم گیری شده و باعث جلوگیر از لغزش و اشتباه خواھد گردید.در حال حاضر کامل ترین مدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک در کشور توسط پارک
بازاریابی ایران طراحی و در شرکت ھای مختلف پیاده سازی و اجرایی شده است. این فرایند امکان ایجاد
تضمین اھداف فروش را در شرکت ھا میسر می نماید.


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev