ما را در گوگل محبوب کنید

خلاقیت در فروش

خلاقیت در فروش ؛ باید بدانید که مھمترین و ارزشمند ترین سرمایه برای رقابت با رقبا ایجاد خلاقیت وابتکار در فروش و یا بازاریابی است. برای کسب و کار خود باید استلال ھای بسیار زیادی داشته باشید.برای ورود و شروع رقابت در دنیای کسب وکار نیاز به برترین عملکرد، قوه مالی مناسب، شم بسیارخوب در تکنولوژی دارید .این درحالی است که دارا بودن ھوش تجارتی و درست بینی برای رویارویی بافشارھای ھر روزه در دنیای رقابت لازم می باشد، اما واقعیت این است که خلاقیت باعث می شود که شمادر دنیای کسب وکار خود پیش کسوت نوآوری و توانمندی باشید و این بھترین سرمایه در رقابت می باشدھمه شرکت ھا باید بدانند که با روشی مناسب و سریع نوآوری ھای لازم را ایجاد کنند تا در دنیای کسب وکار خود و رقابت ھایشان باقی بمانند و با تغییراتی که در آن ایجاد می کنند بتوانند موفق شوند .

دلایل ضرورت خلاقیت در فروش دنیای شرکت ھای رقابتی:

ھمه مدیران بر این باورند که تمامی قدرت شرکتشان بخاطر حرکت ھای موفق در دنیای کسب وکارشان، چیزی مھمتر از نظم ، بصیرت و انسجام و استحکام است.ایجاد ھر گونه خلاقیت بھترین روش در حفظ و بقاء دنیای کسب و کار شما است. خلاق بودن در تولید،فروش و یا بازاریابی باعث توسعه تولید یک شرکت به صورت مستقیم می شود.باید بدانید که خلاقیت در تولید محصولات باعث بالا رفتن کیفیت محصول و در نتیجه بالارفتن فروش آن محصول می شود و مردم نیز در آینده به محصولاتی تولید آن شرکت اعتماد بیشتری می کنند.نتیجه گیریھا نشان میدھد که ایجاد خلاقیت فقط یک واژه نیست بلکه روشی برای بھبود یافتن عملکرد ھرشرکت می باشدلازم است بدانید برای ھر شرکت مدرن و رو به رشد دارا بودن خلاقیت بسیار ضروری است و این دارایی مستلزم یک فکر خلاق می باشد. ھمه سازمان ھا نیاز به یک فکر جاه طلبانه جھت مدیریت خلاقیت در دورن و بیرون سازمان دارند.سازمانی به نام سازمان مطالعات جھانی مدیریت پی دبلیو سی (PWC)می گوید »شرکت ھای موفق،خلاقیت و کانون ھای اجرایی منظم را به شیوه ای با ھم ترکیب می کنند تا بتوانند در تمرکز خود با توجه به فرصتی ھایی که به دست می آورند، تغییرات اعمال کنند.ایجاد خلاقیت علی الخصوص در زمانی ھایی که ساختارھا و فرآیندھای سازمانی نیاز به ترغیب وتشویق تفکر خلاقانه دارند، بسیار مفید است. عموماً مصرف کنندگان ھر کالا بھترین منبع برای گرفتن الھامات آن دنیای کسب و کار بوده انداین الھامات در واقعیت این که سازمان ھا به آنچه مصرف کنندگانشان میگویند و اعمال می کنند نھان نیستند، بلکه اشاره دارد به اینکه مصرف کننده پتانسیلی خلاقانه در سیرو نوآوری دارد. این حرکت به معنی تبدیل مصرف کننده یا کارمند به منبعی از دیدگاهھای خلاقانه .ھمه سازمان ھای معتبر و معروف دنیا چنین کاری را انجام داده است

اھمیت ایجاد خلاقیت در دنیای کسب و کار برای تولید، بازاریابی و فروش بیشتر:

در ھمین اواخر یکی از شرکت ھای معروف تولیدی پوشک بچه برای ارائه بسته بندی جدید پوشک بچه پدر و مادرھای امروزی، مصرف کنندگان را به خلاقیت ترغیب می کند.به این صورت که با ھمکاری گروه خلاقیت جمعیای یک، این برند یک مسابقه جھانی ترتیب داده است و در آن افراد خلاق را دعوت ونظرات و ایدهھای آنھا را جھت ایجاد تجربه مناسب در خرید، جابجایی، نگه داری و استفاده از این پوشک ھا جمع آوری می کند. ظرف مدت ٢۴روز، این سازمان ٨٠طرح و ایده جدید از ٣٩کشور دنیارا بدست آورده و تصمیم دارد به ٣طرح خلاقانه و برتر از ٣کشور چین، کلمبیا، فیلیپین جایزه دھد.شخصی به نام سو میلز، کارشناس قسمت محصولات مربوط به کودکان در ھمین شرکت معتبر تولیدی این محصولات می گوید« :جمع آوری ایده ھای نو و جدید از خود مصرف کنندگان خلاق بسیار با اھمیت ومھم است به دلیل اینکه می توان نیازھای مصرف کنندگان را بدون داشتن ھر گونه محدودیت برآورده کرد.در چنین شرایطی می توانیم مناسب ترین روش میسرساختن این امر را دریابیم و این یعنی خلاقیت وابتکار در تولید،فروش و یا بازاریابی است»سوال اینجاست که آیا خلاقیت مصرف کننده توانایی از بین بردن فاصله نوآوری را دارد؟عموما بر این باورند که در زمان ھای دشوار داشتن ابتکار و خلاقیت برای کنترل اوضاع لازم است ھمه شرکت ھا نیاز به افرادی دارند که نه تنھا محصولاتشان را توسعه دھند، بلکه جھت وارد بازار کردن آنھا و پیشرفت دادنشان در بین مصرف کنندگان آن محصول داری افکار مبتکر و خلاق باشند. سازمانھا می توانند از راه تولید جمعی و با پیدا کردن طرح ھا و ایدهھای نو از بین مصرف کنندگان وکارمندان به موج ھای وسیعی از متفکران و مبتکران دست پیدا کنندتا قادر باشند روش ھایی برای حل مشکلات ابتکار و خلاقیت در محصولات یا برند مورد ارائه پیشنھاد دھند. این درحالی است که وظیفه تبدیل این طرح ھای جدید به فعالیتھایی اجرایی بصورت محصولات آماده ارائه در دست مشتریان بعھده فروشندگان درون شرکت ھا می باشد این روش برای یافتن ایدهھای مبتکرانه از میان مردم راھکاری مناسب برای ھر شرکت می باشد، تا ھم از مقاومت درونی در مقابل تغییر دوری گزیند و ھم خلاق ومبتکرانه عمل کند.کلیه سازمان ھایی که در دنیای امرزو تمایل به کسب و کار دارند ھمان ھایی ھستند که متوجه این امر شده اند جمع آوری ایده از میان مشتریان به کرات ساده تر از خلق کردن آنھا ست و این موضوع به این معنی است به دنبال افکار خلاقانه خارج از چھارچوب سازمانی خود باشید و آنھا را عملی کنید.


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev