ما را در گوگل محبوب کنید
بخش بندی بازار,هدف گذاری مشتریان

بخش بندی بازار وهدف گذاری مشتریان

بخش بندی بازار وهدف گذاری مشتریانReviewed by مدیر سایت on Oct 8Rating: 2.0

کی از راھکارھایی که صاحبان کسب و کارھا می توانند به شیوه بھتر و مناسبتری به تقاضاھای مشتریان خود پاسخ دھند این است که مشتریان خود را به طبقات مختلف تقسیم بندی کنند. بدین صورت که مشتریانی که ویژگیھای مشترکی دارند در یک طبقه قرار دھند تا بتوانند متناسب با طبقه ای که مشتریان در آن قراردارند شیوه ھای بازاریابی ، ارائه محصول و خدمات مناسب با آنھا را عرضه نمایند. مدیران فروش باید سه عنصر اصلی را در بخش بندی بازار در نظر بگیرند:

عنصر اول در بخش بندی بازار( نیازھا و تقاضاھای مشتریان )

عنصر دوم در بخش بندی بازار( رفتار مشتریان )

عنصر سوم در بخش بندی بازار ( ارزشھای مشتریان )

با مشخص کردن این سه عامل ، علی رغم اینکه می توانند خدمات رسانی مناسبی داشته باشند بلکه می توانند جنبه ھای ضعف و قوت خود را یا به بیان دیگر “نقاط حساس رشد” نیز تشخیص دھند. ھر چند شرکتھا در ابتدای کار تلاش می کنند که فروش بیشتری داشته باشند و به جنبه سودآوری کارشان بیشتر فکر می کنند ولی کم کم نیاز پیدا می کنند که نوع نگرش خود را تغییر دھند. بخش بازاریابی شرکتھا به این حقیقت پی می برند که باید سه بخش: نیاز ، ارزش و رفتار مشتریان را مورد سنجش قرار دھند تا نقطه حساس رشدشان را بتوانند ارزیابی کنند. برای پی بردن به این سه بخش لازم است موارد زیر مد نظر قرار داده شود

الف :  مسائل اساسی در بخش نیازھا و خواسته ھای مشتریان

تعیین اینکه کالاھای عرضه شده توسط شرکت تا چه اندازه می تواند به تقاضاھا و نیازھای مشتریان پاسخ دھد ،تعین اینکه تا چه اندازه ای تولیدات شرکت با نیازھای مشتریان ھمسو است و می تواند میزان فروش را بالا ببرد.

ب : مسائل اساسی در بخش ارزش

تعیین اینکه تا چه حد شرکت توانسته است با مشتریان خود معامله داشته باشد. تعیین نقش ھر مشتری در پیشبرد اھداف شرکت و موقعیتھای مناسبی که می تواند در جھت درآمدزا بودن فراھم کند.

ج :  مسائل اساسی در بخش رفتار مصرف کنندگان

تحقیق و تعیین اینکه تا چه اندازه ای مشتریان در برابر کالای تولید شده می توانند به راحتی انتخاب گر باشند .مشخص کردن سھم مشتری در پیشبرد بازار.شرکتھا با پرداختن و تعیین این سه حوزه (نیاز ، رفتار ، ارزش) می توانند نقطھ حساس رشد را تعیین کنند. بویژه باید خاطر نشان کرد که مشتریانی که سطح نیاز و ارزش بالایی را مشخص می کنند بیش ازسایر مشتریان در تعیین نقطه حساس رشد نقش دارند. بنابراین ، لازم است این دسته از مشتریان دراولویت قرار بگیرند ، زیرا خواسته ھای آنھا ھمسو با شرکت و مدیران است. به جز این گروه ، شرکتھا باید سعی کنند نگرش سایر مشتریان خود را تغییر دھند تا بتوانند عملکرد و رفتار آنھا را نیز تحت تأثیرقرار داده و ھمسو با تفکر و عملکرد شرکت تغییر دھند.

نکته: گام بعدی پس از بخش بندی بازار و تعیین مشتریانی که در اولویت ھستند این است که بتوانیداز استراتژی ھای بازاریابی استفاده کنید که میزان فروش برای این دسته از مشتریان را افزایش دھید. در اینجا به چند راھبرد در جھت رسیدن به این ھدف پرداخته می شود:

  • سعی کنید برای کارمندان ، کارکنان و افراد مشغول در حوزه بازاریابی شرکتتان مشوق ھایی راایجاد

    کنید. مدیران فروش می توانند از طریق تعیین امتیازاتی برای آن دسته از کارکنان یا خرده فروشان که بتوانند کالاھای اصلی و مورد نظر شرکت را به فروش برسانند ، میزان فروش خود را بالا برده و یک فضای پویا و پر تلاش در بازار ایجاد کنند.

  • همواره تلاش کنید تا راھھای دستیابی به کالا و فروش آن را آسان تر کنید و با تعیین خدمات پس از فروشی که به مشتریان خود ارائه می دھید میزان فروشتان را بالا ببرید. با وجود گسترش امکانات ارتباطی ، شرکتھا می توانند به راحتی روشھای فروش و ارائه خدمات آسان تری را انتخاب کنند که این خود می تواند یکی از راھھای مؤثر در افزایش میزان فروش کالا باشد و مشتریان بیشتری را ترغیب به معامله با شما نماید.

  • دربخش فروش شرکتھا سعی بر این باشد که مشتریان خود را به نیازھا و تقاضاھایشان آگاه کنند. به این معنی که ممکن است مشتری شما به یک کالا و یا خدماتی نیاز داشته باشد ولی خودش به این نیاز واقف نباشد. این وظیفه شرکتھا و بخش فروش است که بتواند با ارائه یک گفتگو و فرصت مشورت کردن برای مشتریان ، آنھا را نسبت به نیازھایشان آگاه کند. با استفاده از این راھبرد ، علاوه بر اینکه می توانیدنیازهای مشتریان را تأمین کنید بلکه می توانید نگرش آنھا را ھمسو با نگرشھا و اھداف شرکت تغییردھید.

۴ : لازم است بخشھای مختلف فروش که برای یک شرکت فعالیت می کنند توسط یک سرپرست اداره و ھماھنگ شوند. زیرا ھماھنگی بین این بخشھا بسیار ضروری است. ھمچنین باید تلاش کنند با مشتریان خود ارتباط نزدیک و چھره به چھره نیز برقرار کنند تا روابط با دوام و محکمی را با آنھا شکل دھند. از دیگر وظایف این بخش این است که از روابط نزدیک و چھره به چھره مشتریان بتوانند سلیقه ، تفکر و تغییر نگرشھای آنھا را شناسایی کرده و برای برنامه ھای آتی ایده ھای جدید و متناسبی ارائه دھند.

۵ : بخشهایی که وظیفه فروش در یک شرکت را بر عھده دارند باید تلاش کنند متناسب و ھماھنگ با تقاضاھا و درخواستھای مشتریان خدمات خود را ارائه دھند و سعی کنند ھمواره به دنبال بھترین راھبردھای عرضه و فروش کالا باشند تا اینکه بنا بر سلیقه گروه خاصی از مشتریان عمل کنند. و این یعنی بازاریابی.


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev