ما را در گوگل محبوب کنید
بازاریابی

بازاریابی نوین چیست

بازاریابی نوین چیستReviewed by Lshp221 lshp221 on Nov 13Rating: 1.5

بازاریابی نوین چیست؟ بازاریابی نوین چھ تفاوتی با بازاریابی سنتی دارد؟ ھدف از ترویج بازاریابی
نوین چه بوده است؟ ابزارھای بازاریابی نوین چیست؟در کسب و کارھای امروزی و بازاریابی نوین ، مشتریان مھره ھای اصلی و تعیین کننده در ھر شرکت وسازمانی ھستند. در صورتی که شرکتی بخواھد به صورت طولانی و در گذر زمان در عرصه رقابت وبازار باقی بماند باید بتواند رضایت مشتریان را جلب کند. برای اینکه بتوان به ھدف رضایت مشتریان دست پیدا کرد لازم است مدیران شرکت ھا و سازمان ھا دید وسیع و ھمه جانبه ای از شرایط درونی وبیرونی شرکت ھا داشته باشند. از جمله موارد و چالشھای جدید در بازاریابی نوین می توان به موارد زیراشاره کرد:
۱ ) استفاده از فناوریھای نوین در جھت اھداف بازاریابی
۲ ) وجود و افزایش رقیبھای بین المللی
۳ ) تبدیل اھداف بزرگ به قسمتھای جزئی تر
۴ ) گسترش آگھی ھای تبلیغاتی و اھمیت محتوای آنھا
تغییرات بوجود آمده که در بالا به عمده ترین آنھا اشاره شد نشان می دھد که بازاریابی در دنیای درشرایط کنونی نسبت به بازاریابی گذشته بسیار تغییر کرده است و ھمین خود نیازمند مھارتھای مدیریتی ودانش ھای جدید است.
استفاده از فناوریھای نوین در جھت اھداف بازاریابی
در دنیای کنونی ، اطلاعات فراوانی از طریق رسانه ھای مختلف انتقال می یابد. ھمین گستردگی استفاده از بازاریابی اینترنتی و بازاریابی الکترونیکی موجب شده است بسیاری از ھزینه ھا و مشکلات در جھت یافتن اطلاعات از بین برود ؛ واین در حالی است که این امکانات خود نیاز به داشتن دانش و استفاده صحیح از این امکانات و ظرفیت ھا است که ھمین موجب اھمیت آن می شود و لازم است صاحبان شرکت ھا و مدیران نسبت به دانشھای جدید آگاھی داشته و در جھت کسب آنھا توسط خودشان و ھمچنین آموزش آنھا برای کارکنان اھتمام داشته باشند.
وجود و افزایش رقیبھای بین المللی
فن آوری ھای ارتباطی و اطلاعاتی موجب شده بازاریابی در عرصه بین المللی توسعه پیدا کند که خود برپیچیدگی و گستردگی در بازاریابی نوین افزوده است. در کنار افزایش اطلاعات در محیط اینترنتی والکترونیکی مجازی ، محیط ھای به شدت رقابتی ایجاد شده که گستردگی این رقابتھا در یک فضای بین المللی موجب افزایش دشواری آن شده است. که خود موجب رشد بازاریابی اینترنتی شده است.
تبدیل اھداف بزرگ به قسمتھای جزئی تر
به دلیل افزایش قسمت ھای مختلف شرکتھا و کسب و کارھا در بازاریابی نوین لازم است اھداف ھرشرکتی به بخشھای جزئی تر و کوچکتر تبدیل شود تا مدیریت و ساماندھی آن بھتر انجام شود. از آنجا که فضای بازایابی امروزه دچار تغییرات فراوانی شده و به کل متحول شده است پس نمی توان با یک ھدف کلی به تمامی مقاصد و برنامه ھا رسیدگی کرد. بلکه لازم است اھداف کلان و بزرگ به اھداف کوچک دربخشھای مختلف تبدیل شوند تا بتوان به درستی مدیریت کرد و دقت در برنامه ریزیھا را افزایش داد ؛ درغیر این صورت نمی توان به یک شرکت یا کسب و کار پویایی که ھمسو و ھماھنگ با تغییرات گسترده بازاریابی نوین باشد دست یافت. نباید در این شرایط از بازاریابی اینترنتی غفلت کرد.
گسترش آگھی ھای تبلیغاتی و اھمیت محتوای آنھا
از آنجا که در فضاھای گسترش یافته اینترنتی ، افزایش تعداد رقیبھا در بازاریابی نوین اتفاق افتاده است ؛ لازم است که آگھی ھای تبلیغاتی که جھت اطلاع رسانی به مشتریان طراحی می شود با دقت و دانش کافی طراحی شوند و محتوای این پیامھا که اھمیت زیادی دارد به صورت حرفه ای بررسی شده و تھیه شوند


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev