ما را در گوگل محبوب کنید
بازاریابی تلفنی

بازاریابی تلفنی چیست و چه تکنیک ھایی دارد

بازاریابی تلفنی چیست و چه تکنیک ھایی داردReviewed by Lshp221 lshp221 on Oct 6Rating: 2.0

بازاریابی تلفنی نوعی از بازاریابی مستقیم است که در آن فروشنده از تلفن استفاده میکند تا با مشتری ارتباط برقرار نموده و بتواند به آنھا اطلاعاتی ارائه کند، آنھا را برای ارتباط با شرکت ترغیب نماید ونھایتاً بتواندمحصولی را بفروشد.مخاطب مشتری احتمالی مشتری بالقوه مشتری بالفعل .در این نوع شیوهی فروش، مشتری ،فروشنده را نمیبیند و نمی شناسد، ولی اگر فروشنده از شیوهی صحیح و حرفھای ارتباطی استفاده کند، مشتری
میتواند با او ارتباط برقرار کند و بھ خرید کالا یا خدمات تمایل نشان دھد. این نوع بازاریابی جزو شیوه ھای مستقیم بازاریابی محسوب میشود و مشتری و فروشنده به صورت ھمزمان و زنده با یکدیگر در ارتباط ھستند.
یکی از مھمترین مزایای فروش تلفنی، صرفه جویی در ھزینه ھاست. ھزینه زمانی و مالیای که برای دعوت از مشتری برای حضور او در دفتر کار یا نمایندگی فروشتان یا برای حضور خودتان در محل کارمشتری صرف میکنید، ازجمله ھزینه ی پذیرایی و حضور کارکنان و زمانی که باید برای قرار ملاقات با او و انتظار برای از راه رسیدن او صرف کنید دهھا برابر بیشتر از زمان و ھزینھای است که برای برقراری تماس تلفنی با مشتریتان صرف میکنید. البته کارشناسان فروشی که از این شیوه استفاده میکنندبه خوبی میدانند که بازدھی این شیوه زمانی تثبیت و تضمین میشود که فرد در این زمینه آموزش دیده و با جزئیات و نقاط قوت و ضعف آن آشنایی کافی داشته باشد. در غیر این صورت، نه تنھا از تماسھای تلفنی بی شماری که برقرار میشود، تعداد بسیار کمی به نتیجه و عقد قرارداد فروش منجر میشوند، بلکه ھزینه ی سنگینی ھم ازلحاظ ھزینه ی تماس تلفنی با مشتریان به شرکت شما تحمیل خواھند کرد.در ادامه این مقاله۱۳تکنیک انحصاری و موفق را شرح میدھم؛ شما میتوانید از طریق این تکنیکھا در بازاریابی تلفنی به دانش قابل توجھی در این رشته دست پیدا کنید.

نکته مھم دربازاریابی تلفنی:
**بازاریابی تلفنی یکی از راهھای اجرایی و زیرمجموعه بازاریابی مستقیم است. بازاریابی تلفنی ابعادگسترده ای دارد و در بسیاری از اوقات که امکان مراجعه حضوری وجود ندارد و یا مقرون به صرفه نیست، کارایی بیشتری دارد.متأسفانه بیشتر صاحبان کسب وکار ارزش بازاریابی تلفنی را دست کم میگیرند و برای آن وقت نمیگذارند. بسیاری از بازاریاب ھا فکر میکنند که فقط مراجعه حضوری اثربخش است و بازاریابی تلفنی تلف کردن انرژی است .درصورتیکه در بسیاری از مواقع تماس تلفنی به ھمان اندازه مفید و حتی در مواردی نیز اولویت دارد.برای برقراری ارتباط با افراد مھم مخصوصاً در دفعات اول، تماس تلفنی مفیدتر به نظر میرسد. توصیه میشود که تماسھای خود را در ابتدای صبح برقرار کنید. درواقع صبح زود و آخر وقت که منشی ھارفته اند زمانھای مناسبی برای تماس با یک مدیر است.

سیزده تکنیک بازاریابی تلفنی :
تکنیک اول : قبل از تماس تلفنی ھدف خود را مشخص و مکتوب کنید .شما باید برای پاسخھای احتمالی طرف مقابل چندین راه و پیشنھاد جایگزین داشته باشید. ازآنجاکه بازاریابی تلفنی ھم میتواند نوعی مذاکره باشد پس باید قبل از برقراری تماس برنامه ریزی کنید و ھدف داشته باشید. دقت کنید که پشت تلفن شما زمان زیادی را برای فکر کردن در اختیار ندارید به ھمین دلیل است که باید از قبل خود را برای جواب به ھر جمله ای آماده کنید.

تکنیک دوم : ھمیشه یک کاغذ و قلم کنار تلفن آماده بگذارید با این کار علاوه بر اینکه میتوانید در حین صحبت نوت برداری کنید، درصورتیکه نیاز شد تا شماره یا آدرسی را یادداشت کنید، مشتری و مخاطب خود را معطل نکرده اید. منتظر نگھداشتن مشتری در پشت تلفن چندین برابر مخربتر از معطل نگھداشتن مخاطب به صورت حضوری است.

تکنیک سوم : درست است که در بازاریابی تلفنی مخاطب چھره و رفتار شمارا نمیبیند ولی سعی کنید در پشت تلفن از زبان بدن برای تحت تأثیر قرار دادن مخاطب استفاده کنید. از معایب عمده بازاریابی تلفنی عدم امکان برقراری تماس چشمی، لبخند و عدم کمک گرفتن از حرکات دستھا برای متقاعدسازی است. عمده ابزار برای تماس تلفنی فقط ھمان صدا و لحن گفتگوکننده است. پس باید ھرچه بیشتر با شور و ھیجان و با لحن مثبت و پرانرژی صحبت کنید.

تکنیک چھارم : متنی را از قبل برای مفاد بازاریابی تلفنی خود آماده کنید .این متن باید شامل ویژگیھای محصولی میخواھید معرفی کنید و مزیتھای رقابتی کالا و کسب وکارتان باشد. باید از این متن به صورت حرفھای پشت تلفن استفاده کنید به گونھای که مشتری متوجه روخوانی کردن شما و آماده بودن متن نشود.

تکنیک پنجم : اگر مذاکره تلفنی شما اھمیت بسیار بالایی دارد و یا با فرد مھمی برای اولین بار قرار است صحبت کنیدسعی کنید تماس تلفنی شما به صورت ایستاده باشد. در حالت ایستاده بدن آدرنالین بیشتری را وارد خون کرده و باعث میشود شما تسلط بیشتری را در مقایسه باحالت نشسته داشته باشید.

تکنیک ششم : سعی کنید از انجام دادن کارھای جانبی و اضافی مثل خوردن خوراکی، سیگار کشیدن، ممنوع روزنامه خواندن و… در حین تماس خودداری کنید. این قبیل کارھا حواسپرتی شمارا تشدید کرده و موجب تعلل در پاسخگویی به مخاطب میشود.

تکنیک ھفتم : در صحبت کردن کاملاً باحوصله باشید. انحصار کلام را بشکنید و به مخاطب اجازه گفتگو کردن بدھید .ادب و نزاکت را رعایت کنید و به آداب و عقیده مشتری خود احترام بگذارید.

تکنیک ھشتم : با سرعت مناسبی با مشتری صحبت و لحن خود را با مشتری ھماھنگ کنید. اگر مخاطب شما از کوره در رفت و عصبانی شد شما باید بر اعصاب خود مسلط باشید و سعی نکنید که با او مقابله به مثل کنید. درچنین شرایطی توصیه میکنیم که از جای خود برخیزید تا تسلط بیشتری در کنترل فضا داشته باشید.

تکنیک نھم : ھدف اصلی بازاریابی تلفنی گرفتن وقت برای ملاقات حضوری است. پس از حاشیه رفتن و صحبت درباره ھمه چیز خودداری کنید .نکات ترغیب کننده را یادآور شوید و مواردی که نیاز به تأثیرگذاری حضوری است را به ملاقات حضوری موکول کنید.

تکنیک دھم : اگر مخاطب شما در حال حاضر مشغله دارد یا به ھر دلیلی خواستار صحبت کردن نیست. به راحتی زمان تماس تلفنی را به زمان مناسبتری موکول کنید و برای وقت و زمان مشتری ارزش قائل شوید.

تکنیک یازدھم : اگر مکالمه شما مھم است و یا در نوت برداری کند ھستید میتوانید تماس تلفنی خود را ضبط کنید تا علاوه بر بھره گرفتن در آینده بتوانید ضعفھای مکالمه ای خود را نیز بھبود ببخشید.

تکنیک دوازدھم : ھنر مذاکره برای فروش را فرابگیرید و از آن در مکالمات خود استفاده کنید.

تکنیک سیزدھم : مراحل بازاریابی تلفنی این است که در ابتدا باید به معرفی خود و شرکت پرداخته و بعد به سراغ موضوع رفته و مزایا را بازگو کنید .در آخر با گرفتن قرار ملاقات حضوری گفتگو را پایان دھید.نکته : دقت کنید که شما باید بعد از گذاشتن گوشی مخاطب خود، تماس را قطع کنید


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev