ما را در گوگل محبوب کنید
اعتبار,کسب و کار

اعتبار و چھره عمومی یک کسب و کار

بطوری که یک ایمیل نامناسب، یک سخنرانی بد یا یک معرفی محصول بد چیزی است که می تواند شما را در نظرمخاطبین از عرش به فرش بیاورد .حال اگر شما بیش از حد برای کسب و کار خود به این اعتبار وابسته باشید، حفظ و توجه کردن به آن چه از لحاظ خارجی و چه داخلی از اھمیت بسیار زیادی برخوردار می شودنیازی به گفتن نیست که منظور وجه داخلی اعتبار منظور در نظر کارکنان داخلی، کار، خلاقیت و
وفاداری آنھاست و منظور از وجه خارجی آن مشتریان، میزان ھزینه کردن آنھا، شرکای شما و میزان سهم از بازار شماست ۵راھکار زیر را در نظر بگیرید و برای مدیریت بھتر این اعتبار ازآنھا در امور روزانه خود استفاده کنید:
احساس شرکای خود نسبت به کسب و کار خودتان را بررسی کنید.۱
شرکای تجاری شما شامل سھام داران، کارکنان و ھمکاران و حتی سازمان ھای دولتی و غیر دولتی دیگراز شما انتظار دارند که کار و فعالیت خود را با کیفیت و تمامیت مناسب انجام دھید. بنابراین بررسی وارزیابی عملکرد خودتان در نظر آنھا از اھمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. .
بصورت کمی رفتار کنید.۲
اگر خواھان بھبود اعتبار خود ھستید، باید آن را اندازه گیری کنید. برای این کار اقدام به اندازه گیری میزان رضایت مشتری و تعھد کارکنان در طی یک بازه زمانی طولانی بکنید. اعتماد نیز شاخصه مھمی است، پس اقدام به اندازه گیری میزان اعتماد سھام داران در تصمیمات سازمانی و مقایسه آن با انتظارات آنھا بکنید. با زیر نظر داشتن این اطلاعات و مرتبط ساختن آن با اھداف محسوس، متوجه می شوید که تصمیمات شما چگونه بر احساس آنھا نسبت به شما تاثیر می گذارد و راھھای ارتقاء آن را پیدا می کنید.
برای خود قھرمانانی در نظر بگیرید.۳
یک بخش مھم از مدیریت اعتبار شامل قدرت بخشیدن به سفیران برند خودتان می باشد که ھمان اعضای تیم کاری شما ھستند. ھمواره سعی کنید با پشتیبانی مالی و … از این سفیران برند حمایت کنید. حتی می توانید فردی را در داخل سازمان به عنوان مسئول رسیدگی کننده به امور آنھا قرار دھید، در نتیجه این اعضاء به عنوان سفیران شما تبدیل به مدافعان خوب بیرونی برای اعتبار و برند شما می شوند و بدین طریق رفته رفته بر اعتبار شما افزوده می شود
در ھر تصمیمی یک چشم انداز بیرونی در نظر داشته باشید.۴
در این مرحله نیاز دارید که در تصمیم ھای خود فرایند ھای مدیریت اعتبار را ھم ترکیب کنید. در ھرتصمیمی که اتخاذ می کنید سعی کنید از جنبه بیرون از سازمان آن تصمیم را مورد بررسی قرار دھید.
خواه این تصمیم وارد شدن به یک بازار جدید یا طراحی یک محصول جدید باشد در نتیجه خود اقدام به پرورش و رشدیک اعتبارمثبت برای خود وکسب و کار خود کرده اید.

تفکر و برنامه ریزی بلند مدت داشته باشید.۵
ھم اعتبار شخصی و ھم اعتبار سازمانی شما به عنوان سرمایھ گذاری ھای بلند مدت در نظر گرفته می
شوند. ھر گاه که یک تصمیم در حوزه کسب و کار خود را با معیارھا و اندازه گیری ھای اعتبار خارجی خود ھماھنگ می سازید، ناخواسته به اعتبار خودتان قدرت بیشتری بخشیده اید. اما توجه داشته باشید که این موضوع فرایندی یک شبه نیست و باید خود و تیم تحت کنترل خود را برای یک فرایند طولانی مدت آماده کنید.
وارن بافت این موضوع را به بھترین شکل بیان کرده است: “ ۲۰سال زمان لازم است تا یک اعتبار شکل بگیرد و تنھا ۵دقیقه برای نابود کردن آن کافی است ”.با برنامه ریزی برای ارزیابی و مدیریت اعتبارخودتان در حین کار، ھمواره قادر به رفع مشکلات اندک پیش آمده در این فرایند ھستید. در این بین ازمزیت رقابتی خود برای شکل دادن به اعتبار شخصی و سازمانی خود غافل نباشید


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev