ما را در گوگل محبوب کنید
اصل بازاریابی,بازاریابیوخدمات,مشتری

اصل بازاریابی در مورد خدمات به مشتری

اصل بازاریابی در مورد خدمات به مشتریReviewed by Lshp221 lshp221 on Oct 18Rating: 1.0

در استفاده از روشھای سنتی مانند پائین آوردن قیمت کالا امروزه راه مناسبی برای بازاریابی نیست. یکی از دلایل تغییر و تحول در مسیر بازاریابی ، رشد و توسعه راھھای ارتباطی با مشتریان است. از طریق راھھای ارتباطی متعدد و متنوعی که وجود دارد مدیران بازاریابی به تبادل نظر و ارتباط با مشتریان پرداخته و بیشتر می توانند خودشان را به مشتریان نزدیک کنند تا به نحو مناسب و بھتری خدمات را در اختیار مشتریان قرار دھند. تحت چنین شرایطی است که مشتریان می توانند به یک کالا یا خدمات اعتماد

کرده و میزان رضایتشان ازآن کالا افزایش پیدا کند. در نتیجه رابطه دائمی با یک شرکت یا برندی را برقرار نمایند که سودآوری طولانی مدت و دائمی را فراھم می کند. در اینجا به چند اصل مھم بازاریابی خصوص خدمات به مشتریان اشاره می شود:
اصل اول : خدمات به مشتریان ھماھنگی مدیریت ارتباط با مخاطبان با فناوریھای جدید
گاھی مدیران شرکتھا سعی می کنند که با سبک مدیریت سنتی و ھمچنین تکنولوژیھای قبلی و قدیمی خود از فناوریھای جدید و روز دنیا برای برقراری تعامل با مخاطبان و مشتریان خود استفاده کنند ولی درشبکه ھای ارتباطی و مدیریتی مدرن ، صاحبان شرکتھا و افرادی که مسئولیت ارتباط با مشتریان را دارند سریع از تغییرات وضعیت بازارومشتریان اطلاع پیدا کرده و می توانند افکارواعمال مشتری را با استفاده از اطلاعات به روزی که به دست آورده اند در موقعیتھای آینده پیش بینی کنند و خدمات مناسب ارائه دھند. نکته مھم این است که باید شرکتھا سعی کنند ھمه این مراحل و اقدامات به شکل غیرمستقیم وغیر ملموس انجام شود.

اصل دوم : خدمات به مشتریان داشتن ارتباط مناسب با سایر بخشھا
یکی از اھرمھای موفقیت ھر شرکت یا سازمانی داشتن ارتباطات درست و بر مبنای ھمکاری در بخشھای مختلف آن شرکت یا سازمان است. در صورتی که مشکلی بین اجزای مختلف یک شرکت وجود داشته باشد ، خدمات رسانی به مشتریان ، میزان موفقیت و عملکرد آن شرکت افت خواھد کرد. یکی از بخشھایی که به صورت مستقیم با مشتریان در ارتباط است و دائماً بازخوردھای آنھا را بررسی و شناسایی می کند بخش خدمات شرکت است. در بخشھای خدماتی یک شرکت با استفاده از امکانات و رسانه ھای مختلف ارتباطی ازقبیل تھیه کاتالوگھا ، ایمیلھا ، شماره ھای تماس و…. با مشتریان ارتباط برقرار می نمایند.این بخش از جمله بخشھای مھم شرکت است. داشتن ارتباط مناسب با سایر بخشھای شرکت و ھمچنین استفاده ازتکنولوژیھای روزوجدید می توانند برای بخش خدمات شرکت بسیار مفیدباشد تا خدمات به شکل صحیح ،سریع و منظم به دست مشتریان برسند. سعی کنید بخش خدمات و ارتباط با مشتریان را به شرکتھای دیگری واگذار کنید ولی منابع قابل اعتمادی برای جمع آوری اطلاعاتاز آن شرکتھا و مراکزایجاد کنید.

اصل سوم:  خدمات به مشتریان حل موانع موجود ارتباطی با مشتریان
در صورتی که میان شما و مشتریھایتان موانع و مشکلاتی وجود دارد کھ از ارتباط موثر جلوگیری می کند ، سعی کنید این موانع را شناسایی کرده و آنھا را رفع نمایید. اگر مشتریان دائمی و پایداری دارید سعی کنید صادقانه با آنھا تعامل کرده و در مورد موانعی که وجود دارد صراحتاً ومستقیم از آنھا پرس و جوکنید. سعی کنید تعاملی دو سویه با مشتریان خود ایجاد نمایید ، به گونه ای که ازطریق فیدبکھایی که ازمشتریان در قبال عملکردتان دریافت می کنید اعمالتان را ھدایت و تنظیم کنید و شما نیز عکس العمل مناسب و به موقعی به آنھا نشان دھید.

اصل چھارم : خدمات به مشتریان گسترش کانالھای اجتماعی
افزایش چشم گیر کانالھا و شبکه ھای اجتماعی امروزه موجب شده است تا اغلب افراد و مشتریان سعی کنند از این شبکه ھا جھت کسب اطلاعات در خصوص یک شرکت و ھمچنین برقراری ارتباط با آنھا استفاده کنند. بنابراین لازم است شرکتھا به این پیچیدگیھای ارتباطی مطلع باشند و از این امکانات در جھت گسترش ارتباطات خود با مشتریان بھره بگیرند


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل
FAQ Powered by iProDev