ما را در گوگل محبوب کنید
برند,برند تجاری,سرمایه ملی

از یک برند تجاری عبور کنید وبه یک نماد وسرمایه ملی مبدل گردید

از یک برند تجاری عبور کنید وبه یک نماد وسرمایه ملی مبدل گردیدReviewed by مدیر سایت on Oct 8Rating: 2.0

آیا به دنبال این ھستید که نام شما بر سر زبان ھا باشد؟آیا مطرح شدن اسم شرکت شما و خدماتی که عرضه می کنید بریتان مھم است؟آیا تا به حال به این که نام شرکت شما در سطح جھانی مطرح شوداندیشیده اید؟آیا مسیر حرکت در راستای برند شدن برایتان گنگ است؟گذشتن از یک نام ساده و تبدیل شدن به اسمی که بر سر زبان ھا باشد و بتواند یدک کش نام برند باشد،مستلزم طراحی صحیح و ایجاد تغییراتی در ساختار و عملکردشرکت است که بتوان به وسیله آن و بااحتمام به ارزش ھای شرکت نام آن را بر سر زبان ھاافکند.خواندن این مقاله شما و شرکت شما را به این سمت سوق می دھد که در بازار از نام تجاری خود یک برند بسازید وحتی بتوانید در بازار جھانی ھم برای خود جایی باز کنید.

مدیریت برند
تعالی و مدیریت برند: برند بخش مھمی از یک فرایند نظام مند بازاریابی یکپارچه است. برند می تواندبا افزایش تمرکز و آگاھی مصرف کننده نسبت به یک محصول یا خدمت موجب رشد سھم بازار شود و باایجاد و احساس تعلق و نزدیکی در مصرف کنندگان زمینه ساز تکرار خرید آن ھا گردد. اگرچه برند می تواند تمامی این نقش ھا را ایفا کند اما استراتژی نام تجاری فراتر و گسترده تر از صرف بحث بازاریابی است و اگر منطبق با استراتژی کلی سازمان نیز نباشد احتمال شکست آن بسیار زیاد است .مدیریت برندشامل سه حوزه اصلی می باشد که عبارتند از:
۱٫ ساخت برند(نام و نشان تجاری(
ساخت برند : نام ھای تجاری مختلف در دوران حیات خود با چالش ھای متفاوتی رو به رو می شوند.زمانی که یک برند جدید به  بازار وارد می شود به اتخاذ رویکردھای کاملاً متفاوتی از برندھای جا افتاده و کھنه کار در بازار نیاز دارد. تمامی این برندھا که در مرحله معرفی خود به بازار قرار دارند از یک ویژگی مشترک برخوردارند و آن قرار گرفتن ھمه آنھا در معرض شکست است. البته صاحبان این برندھاھیچ کدام به شکست نمی اندیشند و تجربه خود را متمایز از دیگران می دانند، اما بیشتر تحقیقات نشان دھنده این نکته است که نرخ شکست برای برندھای جدید بیش از % ۵۰است. از این رو توجه به یک رویکرد مناسب برای ساخت برند از اھمیت به سزایی برخوردار است.

  1. توسعه برند (نام تجاری )

    توسعه برند: بعد از آن که یک برند توانست جایگاھی مناسب در بازار پیدا کند، نباید به حال خود رھا شود و باید ویژگی ھا، ارزش ھا و تفاوت ھایش با توجه به شرایط بازار تعیین شود، ورود برندھا به بازارھای جدید، تقویت برند در بازارھای فعلی، ارائه محصولات و خدمات جدید زیر چتر برند و بسیاری از استراتژی ھای دیگر ھمه از اقداماتی است که در مراحل رشد و بلوغ یک برند و برای حفظ سوددھی واثربخش بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد.

    ۳٫ ممیزی برند (نام و نشان تجاری(

    ممیزی برند: امروزه رشد سریع تکنولوژی، روش ھای نوین در فرایند تولید عملیات، افزایش روزافزون رقابت در بازارھا، استفاده از انرژی ھای نو و بحث مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی باعث شده است که رفتار مصرف کنندگان و تصمیم گیری خرید بیش از پیش پیچیده شود و عوامل موثربر تبیین جایگاه برند در ذھن مشتریان به سرعت تغییر پیدا کند .بنابراین ممیزی و مانیتورینگ برند در بازار از مھمترین وظایف یک سازمان می باشد تا بتواند جایگاه برند را در ذھن مشتریان ھرچه بیشترتثبیت کند و توانایی واکنش در مقابل تغییرات فضای کسب و کار را داشته باشد.

ساختار برند (نام و نشان تجاری(
ساختار برند: ھرنام تجاری دارای دو بُعد(ساختار) است که عبارتند از:

الف: بُعد مشھود: منظور از ساختار مشھود برند ویژگی ھای فیزیکی و قابل مشاھده برند می باشد که عبارتند از: لوگو تایپ، شیوه طراحی، شیوه نگارش، رنگ، علامت، زبان و…
ب: بُعد نامشھود: مھمترین عامل نامشھود ھر نام تجاری ھویت آن است. ھویت نام تجاری مجموعه منحصر به فردی از تعلقات و تداعی ھای برند است که مدیران سازمان تمایل به ایجاد و نگھداری آنھا دارند. ھویت نام تجاری به عنوان پایه و اساس فرآیند ساخت نام تجاری می باشداغلب ھنگامیکھ درباره ایجاد یک نام تجاری جدید بحث می شود، تنھا به بخش نخست ھر نام تجاری که مشھود است توجه می شود، اما موضوع اصلی و حیاتی که در ایجاد یک نام تجاری وجود دارد و نباید ازکنار آن به راحتی گذشت موضوع تعریف ھویت و اجزای آن می باشد.


ارسال نظر


مقاله های برگزیده در خصوص دستمال کاغذی و انواع دستمال کاغذی - تولید دستمال کاغذی - صنایع غذایی - مواد اولیه - آموزش


عملکرد دستمال کاغذی ها

عملکرد دستمال کاغذی ها

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که کدام یک از وسایل بهداشتی خشک کننده بهتر از بقیه عمل می‌کند. با توجه به تحقیقی که در دانشگاه واشینگتون انجام شد، خشک کننده های برقی با گرمای خود باکتری‌ها را از بین نمی‌برند اما دستمال کاغذی این میکروب‌ها را …

متن کامل

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی

نکات بهداشتی در خصوص دستمال کاغذی لطفا بادقت مطالعه کنید درهنگام خرید دستمال کاغذی به تاریخ تولید دستمال کاغذی . شماره بهداشت .شماره استاندارد بر روی دستمال کاغذی که قابل استعلام است دقت کنید که دستمال کاغذی های ارزان قیمت دال

متن کامل